اساسنامه موسسه رفاهی


اساسنامه موسسه رفاهی اعضاء غیر هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری

   _______________________________________________

فصل اول :کلیات

موسسه رفاهی اعضاء غیر هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری موسسه ای است غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل که در این اساسنامه موسسه نامیده می شود.

ماده1: نام موسسه

موسسه رفاهی اعضاء غیر هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری

ماده2: هدف موسسه

هدف از تشکیل این موسسه فراهم آوردن بسترهای حمایتی مادی و معنوی و پشتیبانی از اعضای کارمند اعم از شاغل و بازنشسته در زمینه های گوناگون از جمله امور علمی، پژوهشی ،آموزشی ، رفاهی و معیشتی می باشد .

ماده 3 : وظایف موسسه

موسسه به منظور تحقق اهداف خود مجاز به انجام فعالیت های زیر می باشد.

1-3)  کلیه امور و عملیاتی که به منظور مستقیم و غیر مستقیم برای تحقق اهداف موسسه لازم و مفید باشد .
2-3)  ایجاد، احداث و تامین امکانات و فضاها و ساختمان های رفاهی، فرهنگی، هنری و ورزشی برای استفاده اعضاء.

3-3)  برنامه ریزی و اقدام لازم برای تامین نیازهای علمی، معیشتی، رفاهی،تفریحی، گردشگری، ورزشی و سایر نیازهای کارکنان عضو  موسسه که به ارتقای منزلت و بهبود شرایط رفاهی، اجتماعی آنان گردد .

4-3)  مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با سرمایه مشترک که از طریق اعضاء خود تامین می شود  در بخش های مختلف .

5-3)  ارائه خدمات رفاهی، اقامتی، جهانگردی،آموزشی، مالی، اقتصادی، فنی و مدیریتی، مشاوره ای، نظارتی و پژوهشی به اعضاء

6-3)  استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری جهت پیشبرد اهداف خود  .

7-3)  شرکت در مزایده ها و مناقصه ها و اخذ مجوزات اقتصادی و بازرگانی صنعتی .

8-3)  انجام فعالیت های تولیدی، خرید و ساخت ورزشگاه ها در چارچوب قوانین جاری کشور.

9-3)  ایجاد موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری اطلاعات و مشاوره ای در رشته های مختلف تحصیلی

10-3)  تشویق و تخصیص سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق عرضه خدمات مشاوره ای  و مدیریت سرمایه گذاری و به عهده گرفتن این منابع .

11-3)  مدیریت تامین منابع مالی موردنیاز اعم از داخلی و خارجی .

12-3)  مدیریت نظارت و بهره برداری مطلوب از سرمایه گذاری ها و مشارکت ها از طریق اداره امور شرکتهای مورد سرمایه گذاری و ارائه سیستم ها و روش های مورد نیاز آنها .

13-3)  اخذ نمایندگی, ایجاد شعبه در سراسر کشور و نمایندگی در داخل یا خارج کشور .

14-3)  سرمایه گذاری، خرید و توسعه و تکمیل، فروش، بهره برداری برداری، واگذاری و اجاره انواع واحد های تولیدی و خدماتی و رفاهی  در بخش های مختلف آموزشی و پژوهشی و انجام هر گونه اموری که به نحوی از انحاء به موارد فوق مربوط باشد.

15-3)  انجام فعالیت های مرتبط با تولید علم و امور آموزشی و جهانگردی و خدماتی و رفاهی .

16-3)  همکاری و مشارکت با سایر موسسات در موضوعات مرتبط با اهداف موسسه  .

17-3)  جذب و پذیرش عضو از بین همکاران شاغل و بازنشسته غیر هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری

18-3)  جذب و پذیرش عضو از بین سایر افراد با تصویب هیات امنا موسسه  .

19-3)  جذب نیروهای متخصص در امور آموزشی و پژوهشی رفاهی اقامتی و پذیرایی .

20-3)  ایجاد امکانات و تاسیسات رفاهی ورزشی و کمپهای ورزشی و اداره این کمپ ها و ارائه مشاوره در زمینه ورزشی در این کمپ ها و خرید یا فروش  سوله و کمپ ورزشی   .

21-3)  انجام امور عام المنفعه  و برگزاری همایشها و نمایشگاهها فرهنگی هنری .

22-3) ایجاد غرفه جهت عرضه کالاها و خدمات نمایشگاهی و هنری و صنایع دستی .

23-3) ایجاد ، ساخت  یا خرید مجتمع های رفاهی ، اقامتی و تالار های پذیرایی جهت برگزاری مراسم ها و جشن ها.

24-3) خرید ،فروش وسیله نقیله سبک و سنگین ، و شرکت در مزایده ها و مناقصات بخش حمل و نقل سبک و سنگین دانشگاه و بخش خصوصی و اجاره تجهیزات بخش حمل و نقل .

25-3) شرکت در مناقصات و انجام امور پیمانکاری در بخش های مختلف دانشگاهها و موسسات وابسته به وزارت علوم و تحقیقات و انجام امور محوله.

ماده4: مرکز اصلی موسسه  
خراسان رضوی پردیس دانشگاه حکیم سبزواری  کد پستی 9617976487

ماده5: منابع مالی ، درآمدها و هزینه ها و دارایی ها

منابع مالی موسسه  از طریق زیر تامین می گردد:

– پس انداز های افراد که به عنوان سپرده در حسابهای موسسه منظور می گردد.

– مازاد انباشته حاصل از فعالیت های هنری، نمایشگاهی .

– وجوه حاصل از مشارکت دولت، دانشگاهها، بانک ها و موسسات اعتباری، سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و کمک بلاعوض دولتی و غیر دولتی .

– دریافت اعتبار و تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

– هدایا و موقوفات

درآمد های  موسسه  ازموارد زیر تشکیل می شود:

– در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها و مشارکت ها

– در آمد حاصل از کمک های بلاعوض

– در آمد حاصل از خدمات ارائه شده به اعضاء و سایر سازمان ها و ارگان ها و اشخاص دیگر .

– در آمد حاصل از فعالیت شعب وابسته .

– در آمد حاصل از فعالیت های موضوع موسسه .

هزینه های  موسسه به شرح ذیل می باشد .

– هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی.

– هزینه های مربوط به سرمایه گذاری ها و ارائه خدمات

– هزینه هائی که به تشخیص هیات مدیره در پیشبرد اهداف موسسه موثر است .

– هزینه های تامین مالی.

– پرداخت های بلاعوض (کمک) به اشخاص حقیقی وحقوقی در چارچوب آئین نامه ای که به تصویب هیات امنا می رسد.

– هزینه هایی که به منظور عضویت اعضاء جدید الاستخدام غیر هیات علمی که برای ورود به موسسه دارای مضیغه مالی باشند

– هزینه هایی که به انجام موضوع فعالیت موسسه مرتبط است.

ماده6 :

سود  خالص سالیانه موسسه در پایان هر سال مالی با تصویب هیات امناء موسسه  به نسبت سهام سرمایه اعضا تمام یا بخشی را به اعضاء پرداخت و بقیه بر میزان سرمایه هر عضو در موسسه افزوده خواهد شد.

تبصره : مقصود از سهام سرمایه اعضا و سرمایه در این ماده عبارتست از سهم الشراکه اعضاء و حساب پس انداز ویژه اعضاء می باشد .

ماده7 : مدت اعتبار موسسه  
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

ماده8 : تابعیت موسسه  
تابعیت ایرانی است.

ماده 9 : ارکان موسسه  

ارکان مؤسسه عبارتست از:

الف) هیئت موسس

ب) مجمع عمومی

پ) هیات امنا

ت) هیات مدیره و مدیر عامل

ث) بازرس قانونی (حسابرس)

ماده 10: هیات موسس
هیات موسس مرکب از 7 نفر از بین  اعضاء شورای صنفی کارکنان (کارمندان) دانشگاه حکیم سبزواری و دیگر اعضاء  این دانشگاه که در ذیل اسامی آنها آورده شده است تشکیل می شود.

  • آقای دکتر علی محمد طزری
  • آقای مهندس منصور دولت آبادی
  • آقای غلامرضا مناجاتی پور
  • خانم مهندس فاطمه دولت آبادی
  • آقای علی ارقند
  • آقای سید عباس علوی نژاد
  • آقای قاسم کروژدهی

ماده 1 – 10 وظایف هیات موسس

– تنظیم اساسنامه موسسه رفاهی کارمندان

– برگزاری اولین مجمع عمومی

– فراخوانی اعضاء.

– انجام امور ثبتی مربوط به موسسه رفاهی

ماده 11: وظایف مجمع عمومی:

مجمع عمومی از اجتماع کلیه اعضا موسسه تشکیل می شود و هر دو سال یک بار تشکیل جلسه می دهد و ترتیب تشکیل و رسمیت جلسات و اعتبار تصمیمات به شرح مندرج در مقررات قانون تجارت در مورد شرکت های سهامی خاص می باشد .

اختیارات مجمع عمومی  : مجمع عمومی صرفاً به منظور انتخاب هیات امنا تشکیل جلسه می دهد و برخی ازاختیارات خود را طبق این اساسنامه به هیات امنا می تواند تفویض نماید .

تبصره : تصویب اساسنامه موسسه و تغییر مفاد آن به عهده مجمع عمومی می باشد.

ماده 12: هیات امنا مرکب از رئیس دانشگاه حکیم سبزواری  یا نماینده تام الاختیار  ایشان به عنوان رئیس هیات امنا و شش نفر منتخب مجمع عمومی که دو نفر از آنان عضو علی البدل میباشند تشکیل می گردد اعضاء انتخابی برای مدت شش سال انجام وظیفه می نمایند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 13 :

برخی از وظایف و اختیارات هیات امنا عبارتست از :

– تعیین خط مشی و سیاست های کلی موسسه و پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه و ارائه آن به مجمع عمومی

– بررسی و تصویب گزارش عملکرد و صورت های مالی موسسه و نحوه تقسیم سود سالانه بین اعضاء .

– انجام وظایف و اختیاراتی که بر اساس قانون تجارت  در مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت ها پیش بینی شده است.

– انتخاب و عزل و نصب هیات مدیره

– تعیین حق الزحمه و حق الجلسه  و پاداش اعضاء هیات مدیره و بازرس قانونی .

– بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که از طرف هیات مدیره پیشنهاد می شود و برای اداره امور موسسه لازم باشد.

– هیات امنا به نمایندگی از مجمع عمومی فوق العاده می تواند ورود و خروج اعضاء را تصویب و صورتجلسه مربوط را امضاء نموده و جهت افزایش یا کاهش میزان سهم الشرکه مربوطه به اداره ثبت شرکت ها ارائه نماید .

ماده 14 :

موسسه به وسیله هیات مدیره ای مرکب از هفت نفر از اعضاء که دو نفر آنان به صورت علی البدل می باشند به انتخاب هیات امنا برای مدت سه سال تعیین می شوند اداره می گردد . انتخاب مجدد اعضاء هیات مدیره بلامانع است.

ماده 15 :

هیات مدیره می تواند مدیر عامل را از افراد عضو موسسه و خارج از اعضاء موسسه انتخاب و یا عزل  نماید .

ماده 16 :

هیات مدیره در اداره موسسه، بجز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی و هیات امنا است دارای اختیار کامل بوده که برخی از اختیارات و وظایف آن به شرح زیر است:

– اجرای مصوبات هیات امنا و اساسنامه موسسه

– تهیه گزارش عملکرد و صورتهای مالی و ارائه آن به هیات امنا و بازرس قانونی

– ایجاد شعب یا نمایندگی  شرکت های تابعه و انحلال آن ها در صورت لزوم

– انجام مشارکت و پذیرش سرمایه گذاری و تحصیل اعتبار و تسهیلات بانکی و اعتباری از بانکها و موسسات اعتباری یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

– عزل و نصب مدیر عامل و تعیین میزان حقوق و مزایا و پاداش و تفاوت حکم مدیر عامل.

– سایر مواردی که بطور قهری و بر اساس قوانین جاری و عرف حاکم جزء وظایف و اختیارات هیات مدیره می باشد .

ماده 17 :

جلسات هیات هیات مدیره باید لااقل هر ماه یکبار تشکیل شده و رسمیت جلسه با اکثریت نسبی اعضاء می باشد .

ماده 18:

کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و قرار دادها با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره و صندوق دار موسسه و مهر موسسه  اعتبار دارد. اوراق عادی با امضاء مدیر عامل و مهر موسسه معتبر است.

ماده 19 :

در صورت انقضای مدت ماموریت هیات مدیره تا زمان انتخاب هیات مدیره جدید، هیات مدیره سابق کماکان مسئول اداره امور موسسه می باشد.

ماده 20 :

هیات مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود  را به مدیر عامل تفویض نماید

ماده 21:

مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی و اداری موسسه بوده و مسئول حسن اجرای کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال و سرمایه موسسه است و برای اداره امور موسسه  و اجرای مصوبات هیات مدیره دارای حقوق و اختیارات قانونی بوده و نمایندگی موسسه  را در مقابل کلیه مراجع و مقامات قضایی و اداری و انتظامی و اشخاص حقیقی و حقوقی و با تفویض هیات مدیره حق توکیل به غیر را خواهد داشت .

ماده 22:

یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل توسط مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 23:

بازرس ( حسابرس ) موظف است به حسابها  و صورتهای مالی اساسی و سایر گزارش های مالی که بر اساس قوانین موضوعه تهیه آنها الزامیست و کلیه اقدامات مالی موسسه رسیدگی کرده و گزارش های لازم به همراه نظر خود را در مورد وضعیت مالی موسسه به هیات مدیره و هیات امنا و مجمع عمومی موسسه ارائه نماید.

بازرس حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک موسسه را دارد بدون آنکه در عملیات اجرایی دخالت نموده و یا موجب وقفه در روند عملیات موسسه شود.

ماده24:
بازرس می تواند جهت انجام تمام یا بخشی ( از وظایف خود ار کارشناسان ذی صلاح استفاده نماید. حق الزحمه کارشناسان مزبور بر اساس تعرفه یا توافق با هیات امنا تعیین می گردد.

ماده25:
بازرس نمی تواند عضو هیات مدیره باشد.

ماده 26:

در صورت تشخیص هیات امنا مبنی بر ضرورت انحلال موسسه طبق قوانین و مقررات جاری و با توجه به مفاد این اساسنامه تصفیه با تائید مجمع عمومی آغاز خواهد شد. مدیران تصفیه توسط مجمع عمومی فوق العاده تعیین می گردند.

ماده27:
پس از انحلال موسسه و ختم تصفیه و انجام تعهدات و تادیه کل دیون، دارائی موسسه به نسبت سرمایه و با لحاظ طول مدت عضویت هر عضو بین اعضاء تقسیم خواهد شد. امر انحلال و تصفیه موسسه نیز تابع مقررات قانون تجارت در مورد انحلال و تصفیه شرکت های سهامی خاص است.

ماده28:

نحوه عضویت و سپرده گذاری در موسسه و شرایط اعضاء و نیز تعیین تکلیف و نحوه تعامل با اعضا یا قائم مقام آنها پس از فوت یا سلب قهری و یا ارادی عضویت توسط آئین نامه پیشنهادی هیات مدیره که به تصویب هیات امنا برسد تعیین می گردد.

ماده29:

این اساسنامه در بیست و نه  ماده ودو تبصره  به تصویب مجمع عمومی  رسیده است و تمامی اوراق توسط موسسین امضاء گردیده است.