دومین صورتجلسه شورای صنفی کارکنان


دومین جلسه شوراي صنفي کارمندان دانشگاه حکيم سبزواري برگزاری و پس از بحث و بررسی موارد مطروحه، مصوبات زیر به تصویب رسید.

براي معرفي و ايجاد هماهنگي با ریاست محترم دانشگاه و طرح پيشنهادات و مطالبات کارکنان محترم دانشگاه، مقرر شد، دبير محترم شورا، در اولين فرصت، هماهنگی لازم برايجهت برگزاری جلسه ي معارفه با ریاست محترم دانشگاه به عمل آورد.

با عنایت به مراجعات صورت گرفته از سوی همکاران و طرح پیشنهادات متفاوت ایشان به اعضای شورای صنفی و به منظور اخذ نظرات سازنده، مقرر شد از این پس، درخواست های صنفی کارکنان دانشگاه با امضای یک یا چند نفر از همکاران به صورت مکتوب به دبیرخانه شورا ارائه شود و پس از دسته بندی و طرح در جلسه شورای صنفی، نسبت به پیگیری درخواست کارکنان اقدام شود.

به منظور انعکاس نظرات بازنشستگان محترم دانشگاه و تکریم ایشان، مقرر شد آقای ابراهیم طالبی به عنوان نماینده بازنشستگان محترم دانشگاه در جلسات موضوعی و موردی شورا شرکت نمایند.

مقرر شد آقای هادی کیخسروی به عنوان نماینده شورای صنفی کارمندان در ستاد رفاه دانشگاه حضور یابد. لذا به این منظور، مقرر شد ايشان به صورت رسمي به حضور ریاست محترم دانشگاه جهت انتصاب ایشان معرفي گردد.

به منظور استفاده از تجربیات شورای صنفی قبلی و ادامه برنامه های ناتمام ایشان، مقرر شد جلسه ی مشترکی با اعضای محترم شورای صنفی قبلی برگزار گردد.

مقرر شد آقای مهدی اسدی مسئولیت پشتیبانی و مدیریت سایت شورای صنفی کارمندان را بر عهده بگیرند.