اعضای شورای مرکزی


سید حمید جوادیان – رییس شورا

مهدی اسدی – نایب رییس شورا

سید مهدی ضیایی- دبیر شورا

سید احمد کلالی

هادی کیخسروی

عباس بابایی

سید مهدی موسوی معین