آمار دانشجویی دانشکده

در مقطع کارشناسی تربیت بدنی گرایش عمومی 150 نفر

در مقطع کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزش 40 نفر

در مقطع کارشناسی ارشد گرایش تربیت بدنی عمومی 28 نفر

در مقطع دکتری فیزیولوژی ورزش گرایش عصب وعضله 19 نفر

دانشجویان تربیت بدنی عمومی(1 و 2) سایر رشته ها 1600 نفر در هر ترم