فایل های آموزشی

برای باز شدن هر فایل آدرس آن را انتخاب کرده  copy کنید و در قسمت آدرس نوار منو بالای صفحه past کنید enter بزنید و از پنجره باز شده کلمه dovnload را انتخاب  نمایید.

1-درباره آب

http://hsc.hsu.ac.ir/public.php?service=files&t=b66e893321d9d6964904545f5bccbffb

2-درباره تغذیه

http://hsc.hsu.ac.ir/public.php?service=files&t=d3f71b68dca9bd224abcabb4685a1be9

3-آناتومی

http://hsc.hsu.ac.ir/public.php?service=files&t=17d36fa37e36557d65e355c2a395a1b2

4-بيوانرژي و متابوليسم

http://hsc.hsu.ac.ir/public.php?service=files&t=f3fb19a8e93f7432312e511534827ab7

5– متابوليسم كربوهيدرات ها

http://hsc.hsu.ac.ir/public.php?service=files&t=e5f40d74f6aa6a49b50fd76c910da4c6

6-مواد معدني  وفعاليت هاي ورزشي

http://hsc.hsu.ac.ir/public.php?service=files&t=55944c90e409238ba6f30d3ffe57fb41

7-بيوشيمي ورزشي

http://hsc.hsu.ac.ir/public.php?service=files&t=7a9b12c3a8a8e033da6f4b22ce7cbb0b

8-چربي ها و متابوليسم آن

http://hsc.hsu.ac.ir/public.php?service=files&t=c3012274e1fd54b3b3527ae00c15fe03

9-تغذیه دوره بازگشت به حالت اولیه

http://hsc.hsu.ac.ir/public.php?service=files&t=e3e237f9b111c6f0b528e6e4d8af2381

10-آمادگی تغذیه اي برای رقابت

http://hsc.hsu.ac.ir/public.php?service=files&t=3a2d74148980efce134c854e261f9b77

11-مكمل ها به هدف اوج گيري به سمت موفقيت!

http://hsc.hsu.ac.ir/public.php?service=files&t=10311cabb5d1b42d9c544edf9a8bc4a4

12-استخوان بندي محوري

http://hsc.hsu.ac.ir/public.php?service=files&t=92ed4f7db71d8f2d83ee215314d3b71b

13-متابوليسم اسيد هاي آمينه

http://hsc.hsu.ac.ir/public.php?service=files&t=6358f249ce6fc7488a872f7ddd2f9a46

14-رژيم ها ي غذايي و انواع  شیوه های کاهش وزن

http://hsc.hsu.ac.ir/public.php?service=files&t=aa9ef746aaae9fb62139093aac950d74

15-استخوان بندي ضميمه اي

http://hsc.hsu.ac.ir/public.php?service=files&t=492ccb1e69d3cefdf8711e6ec261546c

16-پروتئين ها در سوخت و ساز انرژي

http://hsc.hsu.ac.ir/public.php?service=files&t=edaa40f9a2537101316a21624bf2c6db

17-چربی ها ( Fats)

http://hsc.hsu.ac.ir/public.php?service=files&t=2adb0cae741da964f1122f077be58e8c