ارتباط با ما

نشانی: سبزوار- توحید شهر – دانشگاه حکیم سبزواری- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

راهنمای تلفن دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

دفتر رئیس دانشکده: دکتر امیر حسین حقیقی 44012765-051

مدیرگروه فیزیولوژی و مدیریت ورزشی: دکتر رویا عسکری 44012763-051

مدیرگروه تربیت بدنی عمومی و رفتار حرکتی: دکتر رسول زیدآبادی 44012761-051

مدیر آموزش: هادی یاراحمدی 44012755-051