ارتباط با ما

نشانی: سبزوار- توحید شهر – دانشگاه حکیم سبزواری- دانشکده علوم ورزشی

 

راهنمای تلفن دانشکده علوم ورزشی

دفتر رئیس دانشکده: دکتر محمدرضا شهابی کاسب  44012762-051

مدیرگروه فیزیولوژی و مدیریت ورزشی: دکتر رویا عسکری 44012763-051

مدیرگروه تربیت بدنی عمومی و رفتار حرکتی: دکتر رسول زیدآبادی 44012761-051

رئیس آموزش: هادی یاراحمدی 44012755-051

کارشناس آموزش: طیبه امیری پارسا 44012754-051