اساتید مدعو

ردیف

نام و نام خانوادگی عضو مدعو

ردیف

نام و نام خانوادگی عضو مدعو

1

میترا خادم الشریعه

11

مژگان علی آبادی

2

هادی یاراحمدی

12

عباس محمدی

3

اشرف انارکی

13

محمد علی آبادی

4

ناهید ریوندی

14

مریم احمدی

5

طيبه اميري پارسا

15

عسکری تبار

6

پروانه اصغری

16

مریم بلالی

7

ریحانه رستمی

17

زهره علوی

8

اکرم یحیی آبادی

18

ندا بدری

9

رمضان امین احمدی

19

طاهره روسرابی

10

مریم مهرجو