اعضای هیات علمی


      دکتر محمد رضا حامدی نیا

hosini

عضو هیات علمی گروه:

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی -گرایش فیزیولوژی ورزش

مدرک تحصیلی- رشته:

دکتری فیزیولوژی ورزش                                                                 

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

استاد

مسئولیت:

عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی ورزشی-رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پست الکترونیکی:

mrhamedinia@hsu.ac.ir

تلفن:

۴۴۰۱۲۷۵۰

شماره اتاق:

۱۲

 

سوابق تحصیلی:

مدرک رشته دانشگاه تاریخ
دکترا فیزیولوژی ورزش تربیت معلم تهران ۱۳۸۱
کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه تهران ۱۳۷۶
کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۷۴

 سوابق پژوهشی :

ترجمه کتاب: ۱- بیوشیمی فعالیت های ورزشی                   ۲- تاثیر محیط بر فعالیت های ورزشی             ۳- رادیکالهای آزاد در ورزش و پیری

۴- اصول علمی تمرینهای تخصصی و آمادگی جسمانی          ۵- روانشناسی برای مربیان تربیت بدنی          ۶- فعالیت ورزشی و هورمون ها

۷- تئوری و زمان بندی تمرین                                                ۷- روش تحقیق در تربیت بدنی و تندرستی   ۸-آمادگی جسمانی پیشرفته-ارزیابی و تجویز پیشرفته

 بیش از ۶۰ عنوان مقاله بیش از ۴۰ عنوان راهنمایی و مشاوره پایان نامه

سوابق اجرایی و مدیریتی:

عنوان موسسه تاریخ
مدیر پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری ۱۳۸۲
رئیس دانشکده دانشگاه حکیم سبزواری ۱۳۸۴
معاون پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری ۱۳۸۷
معاون دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری ۱۳۸۹
رئیس دانشکده دانشگاه حکیم سبزواری ۱۳۹۳

 

    دکتر امیر حسین حقیقی

haghighi

عضو هیات علمی گروه:

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی -گرایش فیزیولوژی ورزش  

مدرک تحصیلی- رشته:

دکتری فیزیولوژی ورزش                                                                 

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

دانشیار

مسئولیت:

عضو هیات علمی ومدیر گروه فیزیولوژی ورزشی

پست الکترونیکی:

ah.haghighi.hsu.ac.ir

تلفن:

۴۴۰۱۲۷۶۵

شماره اتاق:

۱۴

 

سوابق تحصیلی:

مدرک رشته دانشگاه تاریخ
دکترا فیزیولوژی ورزشی تهران ۱۳۸۴
کارشناسی ارشد تربیت بدنی تهران ۱۳۷۶
کارشناسی تربیت بدنی تهران ۱۳۷۳

     سوابق پژوهشی :

ترجمه کتاب:۱-پایش بیوشیمیایی تمرین های ورزشی                     ۲-تئوری و روش شناسی تمرین

بیش از ۴۰ عنوان مقاله و ۳۶ عنوان راهنمایی و مشاوره پایان نامه

سوابق اجرایی و مدیریتی:

عنوان موسسه تاریخ
مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری- دانشکده تربیت بدنی ۱۳۸۶
مدیر گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه حکیم سبزواری- دانشکده تربیت بدنی ۱۳۹۱

 

 

  دکتر سید علیرضا حسینی کاخک

hosini

عضو هیات علمی گروه:

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی -گرایش فیزیولوژی ورزش  

مدرک تحصیلی- رشته:

دکتری فیزیولوژی ورزش                                                                 

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

دانشیار

مسئولیت:

عضو هیات علمی فیزیولوژی ورزشی-مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

پست الکترونیکی:

hosseini18@yahoo.com

تلفن:

۴۴۰۱۲۷۶۴

شماره اتاق:

۱۵

                       

 

سوابق تحصیلی:

مدرک رشته دانشگاه تاریخ
دکترا فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت مدرس تهران ۱۳۸۶
کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم تهران ۱۳۸۰
کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۷۶

سوابق پژوهشی :

ترجمه و تالیف کتاب:۱-روش های تمرین در حیوانات آزمایشگاهی              ۲-مرگ ناگهانی در ورزش

بیش از ۳۰ عنوان مقاله و ۲۶ عنوان راهنمایی و مشاوره پایان نامه

سوابق اجرایی و مدیریتی:

عنوان موسسه تاریخ
مدیر پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری ۱۳۸۲
رییس دانشکده دانشگاه حکیم سبزواری ۱۳۸۴
معاون پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری ۱۳۸۷
معاون دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری ۱۳۸۹
مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری ۱۳۹۳

 

   دکتر رویا عسکری

ShowImage.ashx

عضو هیات علمی گروه:

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی- گرایش فیزیولوژی ورزش  

مدرک تحصیلی- رشته:

دکتری فیزیولوژی ورزش                                                                 

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

استادیار

مسئولیت:

عضو هیات علمی ومدیر گروه تربیت بدنی عمومی

پست الکترونیکی:

 royasabzevar@yahoo.com

تلفن:

۴۴۰۱۲۷۶۳

شماره اتاق:

۱۶

 

 

سوابق تحصیلی:

مدرک رشته دانشگاه تاریخ
دکترا فیزیولوژی ورزشی تهران  ۹۱
کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی تهران  ۷۳
کارشناسی فیزیولوژی ورزشی تهران ۷۰

  سوابق پژوهشی :

ترجمه و تالیف کتاب:۱-.بدمینتون گام هایی به سوی موفقیت              ۲-آناتومی ویژه دانشجویان تربیت بدنی            ۳-انگلیسی در گستره ی علوم( English reader for scienc)

8 عنوان مقاله و ۵عنوان راهنمایی و مشاوره پایان نامه

سوابق اجرایی و مدیریتی:

عنوان موسسه تاریخ
نماینده تام الاختیار در شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشگاه شاهرود ۱۳۷۴
معاونت گروه تربیت بدنی حکیم سبزواری     ۱۳۸۵-۸۶
مدیر اجرایی نشریه مطالعات فیزیولوژی دانشگاه حکیم سبزواری ۸۷-۱۳۸۴
مدیر گروه تربیت بدنی عمومی حکیم سبزواری ۱۳۹۰

 

دکتر محمد رضا شهابی کاسب

IMG_0003

عضو هیات علمی گروه:

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی – گرایش رفتار حرکتی  

مدرک تحصیلی- رشته:

دکتری رفتار حرکتی                                                                         

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

استادیار

مسئولیت:

عضو هیات علمی گروه رفتار حرکتی

پست الکترونیکی:

ashkan20032003@yahoo.com

تلفن:

۴۴۰۱۲۷۶۲

شماره اتاق:

۱۱

 

سوابق تحصیلی:

ردیف مقطع تحصیلی رشته گرایش دانشگاه محل تحصیل سال اتمام
۱ دکتری رشدوتکامل و یادگیری حرکتی رفتارحرکتی دانشگاه شهید بهشتی تهران شهریور۱۳۸۹
۲ کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی عمومی دانشگاه شهید بهشتی تهران شهریور ۱۳۸۳
۳ لیسانس ریاضی محض دانشگاه حکیم سبزواری شهریور ۱۳۷۶

  سوابق پژوهشی :

۵عنوان مقاله و۴عنوان راهنمایی و مشاوره پایان نامه

سوابق اجرایی و مدیریتی:

ردیف عنوان سمت نام سازمان یا نهاد تاریخ شروع
۱ معاون دانشکده دانشگاه حکیم سبزواری ۱/۹/۱۳۸۹
۲ دبیر علمی و اجرایی اولین همایش ارتقاء سلامت و ورزش دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری ۱۳۸۹
۳ مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری ۲۶/۱۰/۱۳۹۰
۴ استاد مشاور انجمن علمی تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری ۲۵/۱۱/۸۹
۵ استاد مشاور فرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری ۱۳۹۰
۶ سرپرست تیم بسکتبال شهید مسعود علیمحمدی دانشگاه حکیم سبزوارییادواره شهدای جهاد علمی آذر ۹۰
۷ سرپرست تیم هندبال دانشگاه یازدهین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان ۹۱
۸ مدیر برگزاری کلاس های اوقات فراغت دانشگاه حکیم سبزواری ۹/۳/۱۳۹۱

 

دکتر زهرا استیری

ff

عضو هیات علمی گروه:

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی – گرایش رفتار حرکتی  

مدرک تحصیلی- رشته:

دکتری رفتار حرکتی                                                                         

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

استادیار

مسئولیت:

عضو هیات علمی گروه رفتار حرکتی واستاد مشاور فرهنگی-مدیر گروه رفتار حرکتی

پست الکترونیکی:

 zstiri@gmail.com

تلفن:

۴۴۰۱۲۷۶۶

شماره اتاق:

۱۳

 

 

سوابق تحصیلی:

ردیف

 مدرک تحصیلی  رشته تحصیلی
۱ کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی
۲ کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
۳ دکتری رفتار حرکتی

  سوابق پژوهشی :

ترجمه و تالیف کتاب:۱-تالیف سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی        ۲-ترجمه تمرینات بسکتبال جوانان(Human Kinethics)

8 عنوان مقاله و ۵عنوان راهنمایی و مشاوره پایان نامه

سوابق اجرایی و مدیریتی:

عنوان موسسه تاریخ
استاد مشاور انجمن علمی  حکیم سبزواری
عضو هیات علمی گروه رفتار حرکتی حکیم سبزواری
معاون گروه تربیت بدنی حکیم سبزواری
حوزه معاونت پژوهشی اداره کل تربیت بدنی آموزش و پرورش تهران

 

دکتر رسول زید آبادی

zidaadi

عضو هیات علمی گروه:

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی – گرایش رفتار حرکتی  

مدرک تحصیلی- رشته:

دکتری رفتار حرکتی                                                                         

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

استادیار

مسئولیت:

عضو هیات علمی گروه رفتار حرکتی

پست الکترونیکی:

zeidabady@alumni.ut.ac.ir-rzeidabadi@gmail.com

تلفن:

۴۴۰۱۲۷۶۱

شماره اتاق:

۸


 

 

سوابق تحصیلی:

ردیف مقطع تحصیلی رشته گرایش دانشگاه محل تحصیل سال اتمام
۱ لیسانس تربیت بدنی - صنعتی شاهرود ۸۴
۲ کارشناسی ارشد تربیت بدنی رفتار حرکتی دانشگاه تهران ۸۷
۳ دکتری تربیت بدنی رفتار حرکتی دانشگاه تهران ۹۲

   سوابق پژوهشی :

ترجمه و تالیف کتاب:۱-فرهنگ جامع رفتار حرکتی      ۲-مجموعه سوالات دکتری رفتار حرکتی

۱۴ عنوان مقاله و ۱عنوان راهنمایی و مشاوره پایان نامه

سوابق اجرایی و مدیریتی:

ردیف عنوان سمت نام سازمان یا نهاد تاریخ
۱ دبیر علمی کمیته همایش ملی تربیت بدنی نیاز نسل فردا ۹۲
۲  عضو هیات علمی گروهرفتار حرکتی دانشگاه حکیم سبزواری ۹۲

  

دکتر محمد رضا معین فرد

hosini1

عضو هیات علمی گروه:

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی – گرایش مدیریت ورزشی

مدرک تحصیلی- رشته:

دکترای مدیریت و برنامه ریزی در سازمان های ورزشی                

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

استادیار

مسئولیت:

عضو هیات علمی گروه مدیریت ورزشی- مدیر تربیت بدنی دانشگاه

پست الکترونیکی:

moeinfard@yahoo.com

تلفن:

۴۴۰۱۲۷۵۷

شماره اتاق:

۱۴

   

 

 سوابق تحصیلی:

ردیف مقطع تحصیلی رشته گرایش دانشگاه محل تحصیل سال اتمام
۱ لیسانس تربیت بدنی - دانشگاه گیلان (۱۳۷۲-۱۳۷۶)
۲ کارشناسی ارشد تربیت بدنی مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی (۱۳۸۷-۱۳۸۹)
۳ دکتری تربیت بدنی مدیریت و برنامه ریزی در سازمان های ورزشی  دانشگاه خوارزمی (۱۳۸۲-۱۳۸۷)

سوابق پژوهشی :

ترجمه و تالیف کتاب:۱-گردشگری ورزشی

۱۱ عنوان مقاله و ۱۵ عنوان راهنمایی و مشاوره پایان نامه

سوابق اجرایی و مدیریتی:

ردیف عنوان سمت نام سازمان یا نهاد تاریخ شروع
۱ مدیر فوق برنامه دانشگاه فردوسی واحد نیشابور  از مهرماه سال ۱۳۷۸ دو سال
۲ مدیر داخلی انجمن تربیت بدنی ایران دانشگاه فردوسی واحد نیشابور (از مهرماه ۱۳۸۳سه سال)
۳ عضو هیأت علمی گروه مدیریت ورزش دانشگاه حکیم سبزواری (از آذر ماه سال ۱۳۸۷ تاکنون)
۴ مدیر گروه مدیریت ورزش دانشگاه حکیم سبزواری (از آبان ماه ۱۳۸۸دو سال)
۵ معاون دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری ( از مردادماه ۱۳۸۹ یک سال)
۶ رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری (ازمهرماه سال۱۳۹۰ تا۱۳۹۳)
۷ مدیر تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری دانشگاه حکیم سبزواری (از خردادماه ۱۳۹۱ تاکنون)

دکتر پروین شوشی نسب

k3 OR 1451

عضو هیات علمی گروه:

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی – گرایشمدیریت ورزشی

مدرک تحصیلی- رشته:

دکترای مدیریت وبرنامه ریزی در سازمان های ورزشی

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

استادیار

مسئولیت:

عضو هیات علمی گروه مدیریت ورزشی-مدیرگروه مدیریت ورزشی

پست الکترونیکی:

P_shooshinasab@yahoo.com

تلفن:

۴۴۰۱۲۷۵۸

شماره اتاق:

۱۸

 

 

سوابق تحصیلی:

 

ردیف مقطع تحصیلی رشته گرایش دانشگاه محل تحصیل سال اتمام
۱ لیسانس آموزش زبان انگلیسی - دانشگاه شهید هاشمی نژاد مشهد
۲ کارشناسی ارشد تربیت بدنی مدیریت ورزشی دانشگاه الزهراء
۳ دکتری تربیت بدنی مدیریت و برنامه ریزی در سازمان های ورزشی  دانشگاه خوارزمی

سوابق پژوهشی :

۱ عنوان مقاله و ۳عنوان راهنمایی و مشاوره پایان نامه

سوابق اجرایی و مدیریتی:

عضو هیات علمی گروه مدیریت ورزش

 

دکتر محسن دماوندی ( استادیار )

DAMAVANDI

عضو هیات علمی گروه:

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی – گرایشبیومکانیک ورزشی

مدرک تحصیلی- رشته:

دکتری بیومکانیک ورزشی                               

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

استادیار

مسئولیت:

عضو هیات علمی گروه بیومکانیک ورزشی

پست الکترونیکی:

 mn.damavandi@gmail.com

تلفن:

۴۴۰۱۲۷۶۷

شماره اتاق:

۱۱

 

 

سوابق تحصیلی:

 

ردیف مقطع تحصیلی رشته گرایش دانشگاه محل تحصیل سال اتمام
۱ لیسانس تربیت بدنی - دانشگاه گیلان
۲ کارشناسی ارشد تربیت بدنی فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران
۳ دکتری حرکت شناسی بیومکانیک دانشگاه مونترال، کانادا

سوابق پژوهشی :

ترجمه و تالیف کتاب:۱-بیو مکانیک ورزش       ۲-بیو مکانیک دویدن

۲۴ عنوان مقاله و ۳عنوان راهنمایی و مشاوره پایان نامه

سوابق اجرایی و مدیریتی:

عضو هیات علمی گروه بیومکانیک ورزشی

 

دکتر محمد رضا محمدی

MOHAMADI

عضو هیات علمی گروه:

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی – گرایش آسیب شناسی وزش

مدرک تحصیلی- رشته:

دکتری آسیب شناسی وزش                                                               

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

استادیار

مسئولیت:

عضو هیات علمی آسیب شناسی وزش

پست الکترونیکی:

 mohammadi32@yahoo.com & mr.mohammadi@sttu.ac.ir

تلفن:

۴۴۰۱۲۷۶۰

شماره اتاق:

۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوابق تحصیلی:

ردیف مقطع تحصیلی رشته گرایش دانشگاه محل تحصیل سال اتمام
۱ لیسانس تربیت بدنی - دانشگاه فردوسی مشهد
۲ کارشناسی ارشد تربیت بدنی فیزیولوژی ورزش دانشگاه شهید بهشتی
۳ دکتری تربیت بدنی  آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی دانشگاه تهران

مقالات علمی:۲۴ عنوان مقاله

سوابق اجرایی:

عنوان موسسه تاریخ
عضو هیات علمی و مدیریت گروه تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری
عضوخبره کمیته ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری
 استاد مشاور دانشجویان شاهد رشته تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری
مسئول روابط عمومی وامورفرهنگی نهمین دوره جشنواره مسابقات هندبال جوانان شهرهای کشور

 

     دکتر علی بنسبردی

Untitled

عضو هیات علمی گروه:

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی – گرایش مدیریت ورزشی

مدرک تحصیلی- رشته:

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی

نحوه همکاری:

بورسیه-حق التدریس

مرتبه علمی:

مسئولیت:

عضو هیات علمی گروه مدیریت ورزش

پست الکترونیکی:

 alibenesbordi@gmail.com     

تلفن:

شماره اتاق:

 

سوابق تحصیلی:

ردیف مقطع تحصیلی رشته گرایش دانشگاه محل تحصیل سال اتمام
۱ لیسانس تربیت بدنی - دانشگاه فردوسی مشهد
۲ کارشناسی ارشد تربیت بدنی فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران
۳ دکتری تربیت بدنی  مدیریت ورزشی دانشگاه تهران