اعضای هیات علمی


      دکتر محمد رضا حامدی نیا ( استاد)

hosini

عضو هیات علمی گروه:

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

مدرک تحصیلی- رشته:

دکتری فیزیولوژی ورزش                                                                 

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

استاد

مسئولیت:

عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی ورزشی-معاون دانشجویی دانشگاه

پست الکترونیکی:

mrhamedinia@hsu.ac.ir

تلفن:

۴۰۰۴۴۱۴

شماره اتاق:

۱۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    دکتر امیر حسین حقیقی ( دانشیار )

haghighi

عضو هیات علمی گروه:

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

مدرک تحصیلی- رشته:

دکتری فیزیولوژی ورزش                                                                 

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

دانش یار

مسئولیت:

عضو هیات علمی ومدیر گروه فیزیولوژی ورزشی

پست الکترونیکی:

ah.haghighi.hsu.ac.ir

تلفن:

۴۰۰۴۴۰۸

شماره اتاق:

۱۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       دکتر سید علیرضا حسینی کاخک (دانشیار)

hosini

عضو هیات علمی گروه:

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

مدرک تحصیلی- رشته:

دکتری فیزیولوژی ورزش                                                                 

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

استادیار

مسئولیت:

عضو هیات علمی فیزیولوژی ورزشی-مدیرپژوهشی دانشگاه

پست الکترونیکی:

hosseini18@yahoo.com

تلفن:

۴۰۰۴۴۰۷

شماره اتاق:

۱۵

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   دکتر رویا عسکری ( استادیار)

ShowImage.ashx

عضو هیات علمی گروه:

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

مدرک تحصیلی- رشته:

دکتری فیزیولوژی ورزش                                                                 

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

استادیار

مسئولیت:

عضو هیات علمی ومدیر گروه تربیت بدنی عمومی

پست الکترونیکی:

 royasabzevar@yahoo.com

تلفن:

۴۰۰۴۴۰۶

شماره اتاق:

۱۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      دکتر محمد رضا شهابی کاسب ( استادیار )

IMG_0003

عضو هیات علمی گروه:

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

مدرک تحصیلی- رشته:

دکتری رفتار حرکتی                                                                         

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

استادیار

مسئولیت:

عضو هیات علمی گروه رفتار حرکتی

پست الکترونیکی:

ashkan20032003@yahoo.com

تلفن:

۴۰۰۴۴۱۲

شماره اتاق:

۱۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      دکتر زهرا استیری ( استادیار)

ff

عضو هیات علمی گروه:

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

مدرک تحصیلی- رشته:

دکتری رفتار حرکتی                                                                         

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

استادیار

مسئولیت:

عضو هیات علمی گروه رفتار حرکتی واستاد مشاور فرهنگی

پست الکترونیکی:

 zstiri@gmail.com

تلفن:

۴۰۰۴۴۰۹

شماره اتاق:

۱۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       دکتر رسول زید آبادی ( استادیار ):

zidaadi

عضو هیات علمی گروه:

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

مدرک تحصیلی- رشته:

دکتری رفتار حرکتی                                                                         

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

استادیار

مسئولیت:

عضو هیات علمی گروه رفتار حرکتی

پست الکترونیکی:

zeidabady@alumni.ut.ac.ir-rzeidabadi@gmail.com

تلفن:

۴۰۰۴۴۴۳

شماره اتاق:

۸


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     دکتر محمد رضا معین فرد ( استادیار ):

hosini1

عضو هیات علمی گروه:

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

مدرک تحصیلی- رشته:

دکترا(Ph.D.) : مدیریت و برنامه ریزی در سازمان های ورزشی                

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

استادیار

مسئولیت:

رئیس دانشکده و مدیر تربیت بدنی دانشگاه

پست الکترونیکی:

moeinfard@yahoo.com

تلفن:

۴۰۰۴۴۰۴

شماره اتاق:

۱۲

   

 

      دکتر پروین شوشی نسب

عضو هیات علمی گروه:

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

مدرک تحصیلی- رشته:

دکتراPH.D))مدیریت وبرنامه ریزی در سازمانهای ورزشی

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

استادیار

مسئولیت:

عضو هیات علمی گروه مدیریت ورزشی

پست الکترونیکی:

P_shooshinasab@yahoo.com،

تلفن:

تلفن اتاق:۴۰۰۴۴۰۴-۰۵۷۱

شماره اتاق:

۱۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      دکتر محسن دماوندی ( استادیار ):

DAMAVANDI

عضو هیات علمی گروه:

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

مدرک تحصیلی- رشته:

دکتری حرکت شناسی- گرایش بیومکانیک                               

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

استادیار

مسئولیت:

عضو هیات علمی گروه بیومکانیک ورزشی

پست الکترونیکی:

 mn.damavandi@gmail.com

تلفن:

۴۰۰۴۴۱۱

شماره اتاق:

۱۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      دکتر محمد رضا محمدی ( استادیار )

MOHAMADI

عضو هیات علمی گروه:

 

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

مدرک تحصیلی- رشته:

دکتری آسیب شناسی وزش                                                               

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

استادیار

مسئولیت:

عضو هیات علمی آسیب شناسی وزش

پست الکترونیکی:

 mohammadi32@yahoo.com & mr.mohammadi@sttu.ac.ir

تلفن:

۴۰۰۴۴۴۳

شماره اتاق:

۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     دکتر علی بنسبردی

Untitled

عضو هیات علمی گروه:

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

مدرک تحصیلی- رشته:

دکتری مدیریت ورزشی

نحوه همکاری:

بورسیه-حق التدریس

مرتبه علمی:

استادیار

مسئولیت:

عضو هیات علمی گروه مدیریت ورزش

پست الکترونیکی:

 alibenesbordi@gmail.com     

تلفن:

شماره اتاق: