کارکنان آموزش

    رئیس آموزش: هادی یاراحمدی، شماره تماس: 4402755-051

               gg                 

Yarahmadi.hadi@gmail.com 

کارشناس آموزش: طیبه امیری پارسا، 44012754-051

t

s.amiriparsa@gmail.com