ارتباط با ما

نشانی: سبزوار- دانشگاه حکیم سبزواری- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

راهنمای تلفن دانشکده تربیت بدنی

رئیس دانشکده: دکتر محمدرضا معین فرد ۴۰۰۴۴۰۴-۰۵۷۱

مدیرگروه: دکتر امیر حسین حقیقی ۴۰۰۴۴۰۸-۰۵۷۱

آموزش: هادی یاراحمدی و طیبه امیری پارسا  ۴۰۰۴۴۰۲ و ۴۰۰۴۴۰۱-۰۵۷۱