مدیر گروه ها


مدیر گروه گرایش فیزیولوژی ورزش: دکتر امیر حسین حقیقی

haghighi

عضو هیات علمی گروه:

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

مدرک تحصیلی- رشته:

دکتری فیزیولوژی ورزش                                                                 

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

دانش یار

مسئولیت:

عضو هیات علمی ومدیر گروه فیزیولوژی ورزشی

پست الکترونیکی:

ah.haghighi.sttu.ac.ir

تلفن:

44012765

شماره اتاق:

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر گروه گرایش عمومی: خانم دکتر رویا عسکری

ShowImage.ashx

عضو هیات علمی گروه:

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

مدرک تحصیلی- رشته:

دکتری فیزیولوژی ورزش                                                                 

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

استادیار

مسئولیت:

عضو هیات علمی ومدیر گروه تربیت بدنی عمومی

پست الکترونیکی:

 royasabzevar@yahoo.com

تلفن:

44012763

شماره اتاق:

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   مدیرگروه رفتار حرکتی دکتر زهرا استیری

ff

عضو هیات علمی گروه:

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

مدرک تحصیلی- رشته:

دکتری رفتار حرکتی                                                                         

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

استادیار

مسئولیت:

عضو هیات علمی گروه رفتار حرکتی واستاد مشاور فرهنگی

پست الکترونیکی:

 zstiri@gmail.com

تلفن:

44012766

شماره اتاق:

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر گروه مدیریت ورزش دکتر پروین شوشی نسب

k3 OR 1451

عضو هیات علمی گروه:

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

مدرک تحصیلی- رشته:

دکتراPH.D))مدیریت وبرنامه ریزی در سازمانهای ورزشی

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

استادیار

مسئولیت:

عضو هیات علمی گروه مدیریت ورزشی

پست الکترونیکی:

P_shooshinasab@yahoo.com،

تلفن:

44012758

شماره اتاق:

18