مدیر گروه ها

مدیر گروه گرایش فیزیولوژی ورزش و مدیریت ورزشی: سرکار خانم دکتر رویا عسکری

 

ShowImage.ashx

عضو هیات علمی گروه:

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

مدرک تحصیلی- رشته:

دکتری فیزیولوژی ورزش                                                                 

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

استادیار

مسئولیت:

عضو هیات علمی ومدیر گروه تربیت بدنی عمومی

پست الکترونیکی:

 royasabzevar@yahoo.com

تلفن:

44012763

شماره اتاق:

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

مدیر گروه عمومی و رفتار حرکتی: جناب آقای دکتر محمدرضا محمدی

 

عضو هیات علمی گروه:

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

مدرک تحصیلی- رشته:

دکتری طب ورزشی                                                                          

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

استادیار

مسئولیت:

عضو هیات علمی

پست الکترونیکی:

mohammadi32@yahoo.com

تلفن:

44012760

شماره اتاق:

13