رفتار حرکتی


   مدیرگروه رفتار حرکتی دکتر محمدرضا شهابی کاسب ( استادیار)

عضو هیات علمی گروه:

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

مدرک تحصیلی- رشته:

دکتری رفتار حرکتی                                                                         

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

استادیار

مسئولیت:

عضو هیات علمی گروه رفتار حرکتی 

پست الکترونیکی:

 mr.shahabi@hsu.ac.ir

تلفن:

44012762