فیزیولوژی ورزشی و مدیریت ورزشی

مدیر گروه گرایش فیزیولوژی ورزشی و مدیریت ورزشی: سرکار خانم دکتر رویا عسکری

عضو هیات علمی گروه:

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

مدرک تحصیلی- رشته:

دکتری فیزیولوژی ورزش                                                                 

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

دانش یار

مسئولیت:

عضو هیات علمی ومدیر گروه فیزیولوژی ورزشی

پست الکترونیکی:

ah.haghighi.sttu.ac.ir

تلفن:

4004408

شماره اتاق:

14