مدیریت ورزش


مدیر گروه مدیریت ورزش دکتر پروین شوشی نسب

k3 OR 1451

عضو هیات علمی گروه:

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

مدرک تحصیلی- رشته:

دکتراPH.D))مدیریت وبرنامه ریزی در سازمانهای ورزشی

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

استادیار

مسئولیت:

عضو هیات علمی گروه مدیریت ورزشی

پست الکترونیکی:

P_shooshinasab@yahoo.com،

تلفن:

تلفن اتاق:4004404-۰۵۷۱

شماره اتاق:

18