رئیس دانشکده

دکتر امیرحسین حقیقی

دانشیار و عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی ورزش