رئیس دانشکده


دکتر امیرحسین حقیقی

دانشیار و عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی ورزش