مدیر گروه ها

مدیر گروه فیزیولوژی ورزش و مدیریت ورزشی:

سرکار خانم دکتر رویا عسکری

ShowImage.ashx

 

مدیر گروه تربیت بدنی عمومی:

جناب آقای دکتر رسول زیدآبادی