تربیت بدنی عمومی و رفتار حرکتی

دکتر محمدرضا محمدی

استادیار و عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی عمومی

 

عضو هیات علمی گروه:

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

مدرک تحصیلی- رشته:

دکتری طب ورزشی                                                                

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

استادیار

مسئولیت:

عضو هیات علمی ومدیر گروه تربیت بدنی عمومی

پست الکترونیکی:

 

تلفن:

44012760