کارگاه های برگزار شده

1-آشنایی با غواصی و شاخه های وابسته با حضور مدرس جناب آقای حمید سیاران  (مدرس بین المللی غواصی از کنفدراسیون جهانی CAMS)از مشهد در تاریخ

۲۴/۸/۹۰

2-کاربرد EMG (الکترومیوگرافی) در مطالعات حرکات انسان آقای دکتر محسن دماوندی در تاریخ چهارشنبه 7 /10/90