برگزاری کارگاه آموزشی کار با دستگاه های بدنسازی

به مناسبت هفته تربیت بدنی انجمن علمی دانشکده علوم ورزشی برگزار می کند