برگزاری جلسه دفاع از پروپزال به صورت اوپن

برای اولین بار در گروه رفتارحرکتی دانشکده علوم ورزشی، جلسه دفاع از پروپزال علاوه بر حضور اساتید راهنما، مشاور، داور و مدیر گروه، با حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار گردید.

این مهم با هدف گسترش سطح اطلاعات دانشجویان تحصیلات تکمیلی و نیز بهر بردن از چالشهای بوجود آمده در فرایند تصویب پروپزال اجرا شد.