تبریک به جناب آقای دکتر حسینی کاخک

تبریک همکاران و ریاست محترم دانشکده علوم ورزشی به همکار ارجمند جناب آقای دکتر سید علیرضا حسینی کاخک، که پس از برگزاری انتخابات به عنوان عضو حقیقی کمیسیون تخصصی علوم انسانی انتخاب و منصوب شدند. در طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه آمده است:

جناب آقای دکتر سیدعلیرضا حسینی کاخک

عضو محترم هیات علمی گروه فیزیولوژی ورزشی

با سلام؛

احتراماً نظر به مراتب تجارب ارزنده جناب‌عالی و به استناد آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی و مصوبه دوره هفتم جلسه هیات ممیزه مورخ 1397/4/28 و با توجه به انتخابات برگزار شده، به موجب این ابلاغ به عنوان“عضو حقیقی کمیسیون تخصصی علوم انسانی” جهت بررسی پرونده‌های ارتقای مجموعه دانشکده های علوم انسانی به مدت دو سال منصوب می‌گردید. امید است با اتکال به عنایات پروردگار متعال و با بهره‌گیری از تجربیات مفید گذشته و همکاری و وفاق اعضای محترم کمیسیون و برابر با آیین نامه های موجود در انجام امور مربوط موفق باشید.

                                                                                                                                                                                                           دکتر علی اصغر مولوی