برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزار رفرنس نویسی اندنوت

به همت انجمن علمی دانشکده علوم ورزشی “کارگاه آشنایی با نرم افزار رفرنس نویسی اندنوت End Note” برگزار گردید.