کسب مقام نائب قهرمانی مسابقات شنای کارکنان منطقه ۹ کشور

مسابقات قهرمانی شنای کارکنان منطقه 9 کشور در تاریخ 5 بهمن 1397 در حالی به پایان رسید که تیم شنای کارکنان دانشگاه حکیم سبزواری متشکل از آقایان دکتر محمدرضا شهابی کاسب، محمود طوسی، حمید جوادیان، دکتر علی بنسبردی و دکتر رسول زیدآبادی به سرپرستی و مربی گری آقایان کافی و حبیبی در مجموع به مقام دوم مسابقات دست یافت. جزئیات مقام های دریافت شده به شرح ذیل است.