آیین تکریم رئیس سابق دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی و معارفه سرپرست جدید دانشکده برگزار شد.

با حضور دکتر زنگنه اسدی سرپرست و برخی مسئولان دانشگاه، آیین تکریم دکتر امیرحسین حقیقی رئیس سابق دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی و معارفه دکتر محمدرضا شهابی کاسب سرپرست جدید دانشکده برگزار شد.