مقاله دکتر کیوان حجازی، عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی، با عنوان “Effects of Physical Exercise on Cardiometabolic Biomarkers and Inflammatory Markers in Children: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials“در مجله معتبر بین المللی Biological Research For Nursing (BRN) با ضریب تاثیر  2.522 و رتبه بندی علمی Q1 منتشر شد.

 

لینک دسترسی به مقاله:

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/10998004221099573