موضوع مقاله: اهمیت انجام تمرینات مقاومتی در دوران بیماری کووید 19 در سه مرحله قبل از ابتلا، حین بیماری و پس از بیماری 

این مقاله در مجله Intternational Journal of Environmental Research and Public Health چاپ شده و جایگاه ژورنال در میان مجلات حوزه تخصصی،Q1  بوده و ایمپکت فکتور مقاله 3/39 می باشد. سرپرستی این پژوهش را پروفسور جنتیل از برزیل بر عهده داشته است.

 

مقاله آقای دکتر حقیقی