پیشنهادات و انتقادات

خواهشمند است

۱- پیشنهادات و انتقادات

۲- طرح اقتصادی پیشنهادی

خود را برای بهبود وضعیت صندوق رفاه،  به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید.

ar.ghodsi@hsu.ac.ir

شماره تلفن: ۰۹۳۸۷۷۷۸۹۲۰