book in 2010

شخصیت داستانی و بررسی آن در داستان های جمالزاده و هدایت

Publisher : نشر روزگار

عقل سرخ : رمز گشایی و تفسیر

Publisher : نشر روزگار

book in 2008

فرهنگ تطبیقی واژگان فارسی در عربی

Publisher : انتشارات امید مهر

book in 2005

مجری مرصع

Publisher :