اعضای هیأت علمی دانشکده


 

اعضای هیات علمی دانشکده الهیات ومعارف اسلامی

ردیف

اسامی اعضای هیات علمی

خانم ها و آقایان:

گروه آموزشی سمت مرتبه علمی
1 دکتر محمدرضا ارشادی نیا فلسفه وحکمت اسلامی مدیر گروه دانشیار – رزومه
2 آقای محمد باقری فلسفه وحکمت اسلامی عضوهیأت علمی استادیار- رزومه
3  دکترحسن صیانتی فلسفه وحکمت اسلامی عضوهیأت علمی استادیار- رزومه
4 دکترسیدمحمدکاظم علوی فلسفه وحکمت اسلامی رئیس دانشکده استادیار – رزومه
5 دکترعباس برزویی حقوق عضوهیأت علمی استادیار – رزومه
6 دکترعلیرضاپوراسماعیلی حقوق مدیر گروه آموزشی استادیار – رزومه
7 دکترحسن نجفی اصل حقوق عضوهیأت علمی استادیار – رزومه
8 دکترمجیدصادق نژاد حقوق عضوهیأت علمی استادیار –رزومه
9 علی اکبرحکم آبادی حقوق عضوهیأت علمی مربی – رزومه
10 دکترسیدجوادخاتمی فقه ومبانی حقوق اسلامی عضوهیأت علمی استادیار – رزومه
11   دکترناصرسلمانی ایزدی فقه ومبانی حقوق اسلامی مدیرگروه آموزشی استادیار – رزومه
12   دکترفاطمه رجایی فقه ومبانی حقوق اسلامی عضوهیأت علمی استادیار – رزومه
13 دکترموسی زرقی فقه ومبانی حقوق اسلامی عضوهیأت علمی استادیار – رزومه
14 دکتراحمدفغانی علوم قرآن وحدیث/تاریخ تشیع عضوهیأت علمی استادیار – رزومه
15 دکترحسن صادقی سمرجانی علوم قرآن وحدیث/تاریخ تشیع عضوهیأت علمی استادیار – رزومه
16 دکترعلی یحیایی علوم قرآن وحدیث/تاریخ تشیع عضوهیأت علمی استادیار – رزومه
17 دکترمحمدمحمدی خرم آبادی علوم قرآن وحدیث/تاریخ تشیع عضوهیأت علمی استادیار – رزومه
18 دکترمحمد مصطفایی علوم قرآن وحدیث/تاریخ تشیع مدیرگروه آموزشی استادیار- رزومه
19 دکتر یعقوب تابش علوم قرآن وحدیث/تاریخ تشیع عضوهیأت علمی استادیار – رزومه
20 دکتر زینب امیدیان علوم قرآن وحدیث/تاریخ تشیع عضوهیأت علمی استادیار – رزومه
21 دکتر علیرضا اشتری تفرشی علوم قرآن وحدیث/تاریخ تشیع عضوهیأت علمی استادیاررزومه
22 دکترحسین شمس آبادی زبان و ادبیات عربی عضوهیأت علمی دانشیار – رزومه
23 دکترمهدی خرمی زبان و ادبیات عربی عضوهیأت علمی استادیار – رزومه
24 دکترحجت ا…فسنقری زبان و ادبیات عربی عضوهیأت علمی استادیار – رزومه
25 دکترعباس گنجعلی زبان و ادبیات عربی عضوهیأت علمی دانشیار – رزومه
26 دکترحسن مجیدی زبان و ادبیات عربی عضوهیأت علمی استادیار – رزومه
27  دکترمصطفی مهدوی آرا زبان و ادبیات عربی مدیر گروه آموزشی استادیار – رزومه
28 دکترحسین میرزایی نیا زبان و ادبیات عربی عضوهیأت علمی دانشیار – رزومه
29  دکترمهدی نوری زبان و ادبیات عربی عضوهیأت علمی استادیار – رزومه
30 دکتر احمد رزمخواه گروه معارف اسلامی مدیرگروه آموزشی استادیار – رزومه
31 دکتر رضا کشاورز گروه معارف اسلامی عضوهیأت علمی استادیار – رزومه
32 دکتر سمیه خاتمی گروه معارف اسلامی عضوهیأت علمی استادیار – رزومه
33 دکتر سید ابوالفضل موسوی گروه معارف اسلامی عضوهیأت علمی استادیار – رزومه
34 دکنر روح اله زینلی گروه معارف اسلامی عضوهیأت علمی استادیار – رزومه
35 خانم فاطمه موحدی پارسا گروه معارف اسلامی عضوهیأت علمی مربی – رزومه