گروه حقوق


 

 

ردیف نام و خانولدگی سمت مرتبه علمی رزومه
1 دكتر حسن نجفی اصل عضو هیئت علمی استادیار  رزومه
2 دكتر عباس برزويي عضو هیئت علمی استادیار رزومه
3 دکتر مجید صادق نژاد عضو هیئت علمی استادیار رزومه
4 آقاي علي اكبر حكم آبادي عضو هیئت علمی مربی  رزومه
5 دکترعليرضا پور اسماعيلي مدیر گروه استادیار  رزومه