ليست دروس و منابع دروس معارف ترم تابستان94 (2)

منابع دروس رشته فقه و فلسفه تابستان 94

لیست دروس گروه عربی تابستان 94

منبع زبان 1 دکتر مجیدی

منبع زبان 2 دکتر مجیدی

منابع دروس رشته حقوق تابستان 94