قابل توجه متقاضیان گرامی

کلیه مراحل پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان به صورت الکترونیکی و از طریق همین سایت انجام می گردد

و نیازی به مراجعه حضوری نیست.آیین نامه های مربوطه نیزدردسترس شماست.

http://www.hsu.ac.ir/talent/