انتخاب سرپرست جدید دانشکده الهیات و معارف اسلامی

    باتوجه به اینکه آقای دکترصیانتی ریاست دانشکده الهیات ومعارف اسلامی مدتی قبل مسئولیت معاونت فرهنگی،اجتماعی ودانشجویی دانشگاه راعهده دارگردیدند،با عنایت به  سیاست دانشگاه حکیم سبزواری از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید مبنی بر انتخاب روسای دانشکده ها و مدیران گروهای آموزشی توسط اعضای هیات علمی آن دانشکده و گروه ،روزدوشنبه سوم مهرماه در جلسه ای که به منظور تعیین سرپرست جدید دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.از بین آقایان دکترعباس گنجعلی دانشیاروعضوهیأت علمی گروه زبان وادبیات عربی ودکترسیدمحمدکاظم علوی استادیار و عضو هیات علمی گروه فلسفه  و حکمت اسلامی که برای این سمت اعلام آمادگی نمودند، پس از انجام  فرایند رای گیری  از اعضای هیات علمی دانشکده ،دکتر سید محمد کاظم علوی ،  با رای اکثریت اعضاء به عنوان سرپرست دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری دانشکده انتخاب شد.

‎       گفتنی است از رویدادهای جالب که برای نخستین بار در فرایند انتخاب سرپرست دانشکده های دانشگاه در این جلسه رخ داد، امضای  حکم انتصاب ایشان در همین جلسه  و بلافاصله و پس از اعلام نتیجه رای گیری،  توسط رئیس دانشگاه بود و با امضای این حکم ایشان به عنوان سرپرست جدید ‎دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری در همان جلسه منصوب شدند.