کرسی ترویجی با عنوان «عینیت بدن دنیوی و بدن اخروی در تفکر صدرایی و سازگاری آن با آیات قرآن» در دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود

در ادامه نقش آفرینی دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری در همکاری با شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت برگزاری کرسی های علمی ترویجی، روز چهارشنبه 20 تیرماه 1397 ساعت 10 تا 12 در تالار اسرار این دانشکده، دکتر مصطفی مؤمنی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور به برگزاری کرسی ترویجی خود با عنوان «عینیت بدن دنیوی و اخروی در تفکر صدرایی و سازگای آن با آیات قرآن» خواهد پرداخت. این کرسی با همکاری دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود و آقایان دکتر محمدرضا ارشادی نیا، دانشیار گروه فلسفه این دانشکده و دکتر روح اله زینلی، استادیار گروه معارف آن در این نشست به عنوان ناقد و مدیر جلسه مشارکت خواهند داشت. آقای دکتر مهدی افچنگی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان دیگر ناقد این جلسه علمی خواهد بود.