برنامه جلسات معارفه دانشجویان نوورود در دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری

این جلسات همزمان با نیمه مهرماه 1397 برای تمامی گروه های علمی _ آموزشی دانشکده با زمان بندی مشخص و برای دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برگزار خواهد شد. دیدگاه مدیریت دانشکده الهیات در برگزاری تفکیک شده این جلسات در هر یک از گروه ها، اختصاص یافتن زمان بیشتر تخصصی به هر یک از گروه ها و ورودی هاست در جهت ایجاد سازوکارهای ارتباطی بیشتر میان استادان و دانشجویان نوورود خواهد بود.