نقد کتاب مقالات آل بویه ترجمۀ دکتر علی یحیایی در دانشگاه فردوسی مشهد

زمان: چهارشنبه 30/08/1397 ساعت 16:00 (شعبه استان خراسان انجمن ایرانی تاریخ )

انجمن ایرانی تاریخ شعبه منطقه ای خراسان برگزار می کند:

رونمایی و بررسی و نقد کتاب مجموعه مقالات آل بویه

 

باحضور:

دکتر علی یحیایی (مترجم)

سخنرانی:

مجتبی خلیفه

جواد مهدوی

 

زمان: چهارشنبه 30/08/1397  ساعت 16:00

مکان: مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دکتر علی شریعتی، تالار دکتر رجایی