جلسه بررسی زمینه های همکاری بین المللی در دانشکده الهیات برگزار شد

جلسه بررسی زمینه های همکاری بین المللی با حضور جناب آقای دکتر فرزی مدیر محترم گروه های همکاری های علمی و بین الملل دانشگاه حکیم سبزواری در روز دوشنبه 12 آذر 1397 در محل تالار اسرار دانشکده الهیات با حضور اعضای هیئت علمی دانشکده الهیات برگزار شد.