کرسی ترویجی معنای زندگی از منظر قرآن و عرفان در تالار اسرار دانشکده الهیات برگزار شد

گزارش مختصر کرسی علمی ترویجی
عنوان کرسی : بررسی تطبیقی اشعار عرفانی بر محتوای قرآنی در بحث معنای زندگی
ارائه کننده : دکتر سید ابوالفضل موسوی
ناقد اول : دکتر ابوالفضل غفاری، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی
ناقد دوم : دکتر عباس محمدیان، عضو هیات علمی دانشگاه حکیم
دبیر : دکتر روح الله زینلی
زمان برگزاری: سه شنبه 18 دیماه 1397 ساعت 10 الی 12 صبح
مکان برگزاری : دانشگاه حکیم، مجتمع علوم انسانی، تالار اسرار
کرسی در زمان مقرر با استقبال گرم مخاطبان برگزار شد. در طی 35 دقیقه دکتر موسوی نظریه علمی و ترویجی خود را در باب معنای زندگی در قرآن و عرفان ارائه داد. ابتدا 5 محور مشهور مطرح شده در قرآن در باب معنای زندگی یعنی عبادت، رحمت، ابتلاء، خلافت و بالاخره جهنم طرح گردید. نظرات مشهور مفسران پیرامون آنها بیان شد و به بوته نقد گذاشته شد.
آنگاه برداشت عرفانی از محتوای قرآنی انجام شد بر اساس مولفه هایی چون فراق، وصال، سنخیت، زیبایی، عتاب و غیره .
این برداشت تا حدودی به دلیل صبغه عرفانی، حرف های تازه ای را مطرح می نمود از جمله در بحث جاودانگی عذاب .
آنگاه ابتدا دکتر غفاری طی 15 دقیقه نقدهای خود را که بیشتر در حوزه قرآنی بحث بود مطرح نمودند. سپس دکتر محمدیان طی 15 دقیقه نقدهای خود را که بیشتر در حوزه ادبیات عرفانی بود مطرح نمودند. آنگاه دکتر موسوی طی 10 دقیقه پاسخ ها را ارائه دادند و ظرف 5 دقیقه نهایی نیز پرسش و پاسخ میهمانان انجام گرفت.