دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند
◀نشست علمی داد و ستد زبانی فارسی_ عربی( در گذر تاریخ)
◀با ارائه دکتر سلیم الجصانی دانشیار دانشکده فقه دانشگاه کوفه
◀زمان: 21/03/1398
◀مکان: دفتر ریاست دانشکده الهیات