برنامه درسی فلسفه اسلامی مقطع کارشناسی ارشد گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری

برنامه درسی فلسفه اسلامی مقطع کارشناسی ارشد  گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری نیم‌سال اول شماره نام درس واحد تخصصی/پیش‌نیاز منبع 262001 زبان انگلیسی تخصصی 2 تخصصی The encyclopedia of Islam, The encyclopedia of Philosophy 262002 منطق قدیم (ارسطویی) 2 تخصصی الاشارات و التنبیهات 262003 حکمت مشاء 1 2 تخصصی الاشارات و التنبیهات 262004 حکمت اشراق 1 2 تخصصی از مصنفات شیخ اشراق 262005 حکمت متعالیه 1 2 تخصصی الشواهد الربوبیه، شرح منظومه 151 روش تحقیق 2 پیش‌نیاز روش تحقیق در علوم اسلامی 262029 متون کلامی عقلی 2 پیش‌نیاز تمهیدالاصول، شرح مواقف، ... نیم‌سال دوم شماره نام درس واحد تخصصی/پیش‌نیاز منبع 262006 کلام معتزله و اشاعره و امامیه 1 2 تخصصی اندیشه‌های کلامی شیخ مفید، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، مقالات الاسلامیین.. 262012 حکمت مشاء 2 2 تخصصی الشفا، النجاه، دانشنامه علائی، الاشارات و التنبیهات 262013 حکمت اشراق 2 2 تخصصی حکمه‌الاشراق مقاله اولی، از مصنفات شیخ اشراق 262009 حکمت متعالیه 2 2 تخصصی الاسفار، الشواهد الربوبیه، ... 262014 منطق جدید 2 تخصصی درآمدی به منطق جدید 262028 متون کلامی نقلی 2 پیش‌نیاز شروح ...


گروه حقوق


گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی


گروه فلسفه و حکمت اسلامی


گروه زبان و ادبیات عرب