جهت مشاهده و دریافت اسناد مناقصه تاسیسات، نقلیه سبک و خدمات دانشگاه (سال ۹۷) به مدیریت حقوقی دانشگاه (http://www.hsu.ac.ir/law/) مراجعه نمایید.