استادان(علوم سیاسی و اقتصاد)

اعضای هیأت علمی گروه علوم سياسی و اقتصاد

علوم سیاسی

دکتر سيد نصرالله حجازي /استادیار علوم سیاسی / داخلی 3158 / رزومه 

دکتر امین کوشکی  / استادیار جامعه شناسی / داخلی 3054 / رزومه 

دکتر علی قربان پور دشتکی/ استاديار انديشه سياسی در اسلام و ايران / داخلی 3372 / رزومه

دکتر رضيه موسوي فر / استاديار روابط بين الملل / داخلی 3238 / رزومه

دکتر صدیقه نصری فخر داود /  استاديار سیاستگذاری عمومی / داخلی    / رزومه

علوم اقتصادی

دکتر سيد احسان علوی / استادیار علوم اقتصادی/ داخلی 3261 / رزومه

دکتر مرتضی محمدی / استادیار علوم اقتصادی/ داخلی 3273 / رزومه

دکتر مهدی گلدانی / استادیار علوم اقتصادی/ داخلی 3053 / رزومه

تماس با دانشکده

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – دانشکده ادبيات و علوم انساني – تلفن : 44013117 -051 و 051- 44012434 و 051-44012416 دورنگار: 051 – 44013120