استادان(زبان و ادبیات فارسی)

اعضای هیأت علمی گروه زبان و ادبيات فارسی 

دکتر علی تسنیمی / دانشیار /a.tasnimi@hsu.ac.ir/ وب / داخلی 3162

 

دکتر زهرا جمشیدی / استادیار / z.jamshidi@hsu.ac.ir / وب / داخلی 3058

 

دکتر احمد خواجه ایم / استادیار / وب / داخلی 3046

 

دکتر حسن دلبری / دانشیار / h.delbari@hsu.ac.ir / وب  / داخلی 3204

 

دکتر ابوالقاسم رحیمی / استادیار / وب / داخلی 3066

 

دکتر مهدی رحیمی / استادیار / m.rahimi@hsu.ac.ir / داخلی 3166

 

دکتر مهیار علوی مقدم / دانشیار /m.alavi.m@hsu.ac.ir / داخلی 3064

 

دکتر عباس محمدیان / دانشیار / وب / داخلی 3130

 

دکتر میلاد جعفر پور / استادیار / وب

 

دکتر علی صادقی منش / استادیار / وب / داخلی 3141

تماس با دانشکده

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – دانشکده ادبيات و علوم انساني – تلفن : 44013117 -051 و 051- 44012434 و 051-44012416 دورنگار: 051 – 44013120