استادان(زبان و ادبیات فرانسه)

 اعضای هیأت علمی گروه زبان و ادبيات فرانسه

                                 دکتر هاله چراغی(مدير گروه) / استادیار زبان فرانسه / داخلی  3374 / رزومه  

 

 دکتر آذین حسین زاده  / دانشیار زبان فرانسه / داخلی  3051 / رزومه

 

 دکتر کتایون شهپرراد / دانشیار زبان فرانسه / داخلی 3074 / رزومه 

 

 خانم آزاده فسنقری / مربی زبان فرانسه / داخلی 3073 / رزومه 

 

 دکتر محمد کیانی دوست / استادیار زبان فرانسه / رزومه

تماس با دانشکده

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – دانشکده ادبيات و علوم انساني – تلفن : 44013117 -051 و 051- 44012434 و 051-44012416 دورنگار: 051 – 44013120