استادان(علوم تربیتی و روانشناسی)

اعضای هیأت علمی گروه علوم تربيتی و روانشناسی

 

دکتر حسن باقري نيا  / استاديار فلسفه تعليم و تربيت / داخلی    

 

دکتر فاطمه بهرامی / استاديار روانشناسی تربيتی / داخلی 3143 / رزومه

 

دکتر حسین شاره   / دانشيار روانشناسی بالينی / داخلی 3161 / رزومه

 

دکتر امیرحسین کیذوری   (رياست دانشکده)  / دانشيار آموزش عالی / داخلی 3117 – 3139 / رزومه

 

دکتر امینه محبی امین / استاديار برنامه ريزي درسی/ داخلی 3373 / رزومه

 

دکتر سيد احمد محمدي حسيني  /  استاديار مديريت آموزشی / داخلی    / رزومه

 

دکتر ابراهیم نامنی  /  دانشيار مشاوره/داخلی 3371 / رزومه

 

دکتر حسن نودهي (مدير گروه) / استاديار مديريت آموزشی / داخلی 3057 / رزومه

تماس با دانشکده

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – دانشکده ادبيات و علوم انساني – تلفن : 44013117 -051 و 051- 44012434 و 051-44012416 دورنگار: 051 – 44013120