ریاست

ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری

 دکتر احمد خواجه ایم

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:05144013117

دورنگار: 05144013120

 

 

 

 

تماس با دانشکده

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – دانشکده ادبيات و علوم انساني – تلفن : 44013117 -051 و 051- 44012434 و 051-44012416 دورنگار: 051 – 44013120