تماس

آدرس: خراسان رضوی، سبزوار، توحید شهر، پرديس دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

شماره تماس ها: 05144012416 و 05144013117 و 05144012434

دورنگار: 05144013120

ایمیل:

وب سایت دانشکده

تماس با دانشکده

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – دانشکده ادبيات و علوم انساني – تلفن : 44013117 -051 و 051- 44012434 و 051-44012416 دورنگار: 051 – 44013120