صورت جلسات شوراي دانشکده

صورت-جلسه-سی و چهارم-نشست-شورای-دانشکده-ادبیات-و-علوم-انسانی

صورت-جلسه-سی و سوم-نشست-شورای-دانشکده-ادبیات-و-علوم-انسانی

صورت-جلسه-سی  و دوم-نشست-شورای-دانشکده-ادبیات-و-علوم-انسانی

صورت-جلسه-سی و یکم-نشست-شورای-دانشکده-ادبیات-و-علوم-انسانی

صورت-جلسه-سی امین-نشست-شورای-دانشکده-ادبیات-و-علوم-انسانی

صورت-جلسه-بیست-و-نهمین-نشست-شورای-دانشکده-ادبیات-و-علوم-انسانی

صورت-جلسه-بیست-و-هشتمین-نشست-شورای-دانشکده-ادبیات-و-علوم-انسانی

صورت-جلسه-بیست-و-هفتمین-نشست-شورای-دانشکده-ادبیات-و-علوم-انسانی

صورت-جلسه-بیست-و-ششمین-نشست-شورای-دانشکده-ادبیات-و-علوم-انسانی

صورت-جلسه-بیست-و-پنجمین-نشست-شورای-دانشکده-ادبیات-و-علوم-انسانی

صورت-جلسه-بیست-و-چهارمین-نشست-شورای-دانشکده-ادبیات-و-علوم-انسانی

صورت-جلسه-بیست-و-سومین-نشست-شورای-دانشکده-ادبیات-و-علوم-انسانی

صورت جلسه بیست و دومین نشست شورای دانشکده ادبیات و علوم انسانی
صورت جلسه بیست و یکمین نشست شورای دانشکده ادبیات و علوم انسانی

صورت جلسه بیستمین نشست شورای دانشکده ادبیات و علوم انسانی

صورت جلسه نوزدهمین نشست شوراي دانشکده ادبيات و علوم انساني

صورت جلسه هجدهمین نشست شوراي دانشکده ادبيات و علوم انساني

صورت جلسه هفدهمين نشست شوراي دانشکده ادبيات و علوم انساني

صورت جلسه شانزدهمين نشست شوراي دانشکده ادبيات و علوم انساني

صورت جلسه پانزدهمين نشست شوراي دانشکده ادبيات و علوم انساني

صورت جلسه چهاردهمين نشست شوراي دانشکده ادبيات و علوم انساني

صورت جلسه سيزدهمين نشست شوراي دانشکده ادبيات و علوم انساني

صورت جلسه دوازدهمين نشست شوراي دانشکده ادبيات و علوم انساني

صورت جلسه يازدهمين نشست شوراي دانشکده ادبيات و علوم انساني

صورت جلسه دهمين نشست شوراي دانشکده ادبيات و علوم انساني

صورت جلسه نهمين نشست شوراي دانشکده ادبيات و علوم انساني

صورت جلسه هشتمين نشست شوراي دانشکده ادبيات و علوم انساني

صورت جلسه هفتمين نشست شوراي دانشکده ادبيات و علوم انساني

صورت جلسه ششمين نشست شوراي دانشکده ادبيات و علوم انساني

صورت جلسه پنجمين نشست شوراي دانشکده ادبيات و علوم انساني

صورت جلسه چهارمين نشست شوراي دانشکده ادبيات و علوم انساني

صورت جلسه سومين نشست شورای دانشکده ادبيات و علوم انساني

صورت جلسه دومين نشست شوراي دانشکده ادبيات و علوم انساني

صورت جلسه اولين نشست شورای دانشکده ادبيات و علوم انساني

تماس با دانشکده

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – دانشکده ادبيات و علوم انساني – تلفن : 44013117 -051 و 051- 44012434 و 051-44012416 دورنگار: 051 – 44013120