اعضای هيأت علمی

اعضای هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

اعضای هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه

اعضای هیأت علمی گروه علوم تربيتي و روانشناسي

اعضاي هيأت علمي گروه علوم اجتماعي

اعضای هیأت علمی گروه علوم سياسي

اعضاي هيأت علمي گروه علوم اقتصادي

تماس با دانشکده

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – دانشکده ادبيات و علوم انساني – تلفن : 44013117 -051 و 051- 44012434 و 051-44012416 دورنگار: 051 – 44013120