مدیر گروه(زبان و ادبیات فارسی)

مدير گروه زبان و ادبيات فارسی

  دکتر فاطمه جمشیدی

رتبه دانشگاهی: استادیار گروه زبان و ادبيات فارسی

شماره تماس:

شماره تلفن جهت دانشجويان نوورود:

ايميل:

حوزه پژوهشی:

برنامه درسی کارشناسی-رشته-ادبیات-فارسی

برنامه درسی کارشناسی ارشد محض

برنامه درسی کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی 95 به بعد

برنامه درسی کارشناسی ارشد ادبیات پایداری

برنامه درسی دکتری-ادبیات-حماسی

برنامه درسی دکتری زبان وادبیات فارسی (محض)

تماس با دانشکده

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – دانشکده ادبيات و علوم انساني – تلفن : 44013117 -051 و 051- 44012434 و 051-44012416 دورنگار: 051 – 44013120